شرکت فصل پنجم فرحبخش پیش قدم در استفاده از سموم غیر شیمیایی در کنترل نماتدها است.

50,000 تومان1,000,000 تومان
60,000 تومان1,200,000 تومان