گروه فصل پنجم برای مقابله با نماتد راهکاری ارگانیک ارائه می‌دهد:

سم نماتد نماکوب
نماتد نماتدکش
نماتدکش نماکوب پلاس
نماتدکش نماکوب پلاس
نماتد کش نماکوب پلاس

یکی از محصولات شرکت فصل پنجم ترکیبی به نام نماکوب است. نماکوب نماتدهای انگل گیاهی را کنترل می کند. نماتدکش ها اغلب ترکیباتی شیمیایی بوده که که دارای قیمت زیادی می باشند. در اغلب موارد مقدار مصرف آنها در واحد سطح زیاد بوده و استفاده از آنها توسط کشاورزان همراه با مشکلات و ملاحظات زیادی می باشد. بنابراین استفاده از ترکیبات غیر شیمیایی و به خصوص ترکیبات گیاهی دارای مزایای قابل توجهی می باشد. ترکیب نماتدکش گیاهی نماکوب نه تنها اثر نماتدکشی معنا داری در کنترل اغلب نماتدهای انگل مهم گیاهی دارد بلکه اثر آن پایدار و سازگار با محیط زیست و محیط پیرامون ریشه و خاکهای قلیایی می باشد.